RNCP – Chứng nhận giáo dục của chính phủ Pháp

CHÍNH PHỦ PHÁP – KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC RNCP CÁC CẤP ĐỘ

Chứng nhận cấp độ giáo dục của Pháp – RNCP là gì?

  • RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) có thể hiểu là Danh mục Quốc gia về Chứng nhận Chuyên môn. Chứng nhận RNCP được phân loại theo cấp độ tương ứng “BAC+…” Bằng cấp nằm trong danh mục RNCP, đồng nghĩa được công nhận bởi chính phủ Pháp.
  • Các cấp độ chứng nhận RNCP khác nhau như sau:

Năm học sau khi tốt nghiệp THPT Văn bằng và bằng cấp của Pháp Chứng nhận Cấp bậc châu Âu
Bac+8 Tiến sĩ RNCP bậc 1 Cấp độ 8
Bac+5 Thạc sĩ RNCP bậc 1 Cấp độ 7
Bac+3 Cử nhân RNCP bậc 2 Cấp độ 6
Bac+2 Bằng kỹ thuật viên cao cấp (BTS)
Bằng đại học công nghệ (DUT)
RNCP bậc 3 Cấp độ 5
Bac Bằng THPT phổ thông, THPT công nghệ hoặc THPT nghề RNCP bậc 4 Cấp độ 4
Thấp hơn Bac CAP, BEP, MC RNCP bậc 5 Cấp độ 3
Thấp hơn trình độ THPT Chứng nhận giáo dục phổ thông
Bằng tốt nghiệp THCS
RNCP bậc 6

Các quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục Đại Học