Quy trình kiểm định các chương giáo dục

Quy trình kiểm định chương trình giáo dục Đại học

Quy trình kiểm định

 • Để được kiểm định giáo dục, trường phải tuân theo các quy trình thủ tục do các tổ chức kiểm định quy định. Các quy trình thủ tục có thể khác nhau tùy theo loại kiểm định và tổ chức kiểm định, nhưng thường bao gồm các bước sau:
 • Các quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục Đại Học
 • Bước 1: Đăng ký và nộp hồ sơ xin kiểm định. Trường phải nộp hồ sơ xin kiểm định cho tổ chức kiểm định mong muốn. Hồ sơ xin kiểm định thường bao gồm thông tin cơ bản về trường đại học hoặc chương trình học Online, như tên, địa chỉ, lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu. Hồ sơ xin kiểm định cũng phải chứng minh rằng trường có khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định.
 • Bước 2: Tự đánh giá và soạn báo cáo tự đánh giá. Sau khi được chấp nhận hồ sơ xin kiểm định, trường phải tiến hành tự đánh giá về hoạt động của mình theo các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định. Tự đánh giá là quá trình nội bộ của trường và chương trình học để xác định điểm mạnh và điểm yếu, cũng như kế hoạch cải tiến. Sau khi tự đánh giá xong, trường phải soạn báo cáo tự đánh giá và nộp cho tổ chức kiểm định. Báo cáo tự đánh giá là tài liệu chính thức để tổng kết kết quả tự đánh giá và cung cấp bằng chứng cho các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Bước 3: Đón tiếp và phối hợp với ban kiểm tra. Sau khi nhận được báo cáo tự đánh giá, tổ chức kiểm định sẽ thành lập một ban kiểm tra gồm các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan để tiến hành kiểm tra tại chỗ. Ban kiểm tra sẽ đến thăm trường học để xác minh bằng chứng, quan sát hoạt động, phỏng vấn các bên liên quan, như lãnh đạo, giảng viên, sinh viên, nhân viên và đối tác. Trường phải đón tiếp và phối hợp với ban kiểm tra một cách nhiệt tình và trung thực.
 • Bước 4: Nhận và phản hồi báo cáo kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, ban kiểm tra sẽ soạn báo cáo kiểm tra và gửi cho trường và tổ chức kiểm định. Báo cáo kiểm tra là tài liệu chính thức để tổng kết kết quả kiểm tra và đưa ra các nhận xét, khuyến nghị và điều kiện cho việc kiểm định. Trường đại học phải nhận và phản hồi báo cáo kiểm tra trong thời hạn quy định. Phản hồi báo cáo kiểm tra là cơ hội để trường đại học hoặc chương trình học làm rõ, bổ sung hoặc giải thích các thông tin trong báo cáo kiểm tra.
 • Bước 5: Nhận quyết định kiểm định. Sau khi nhận được báo cáo kiểm tra và phản hồi của trường, tổ chức kiểm định sẽ xem xét và đưa ra quyết định kiểm định. Quyết định kiểm định có thể là công nhận, không công nhận hoặc hoãn công nhận. Hoãn công nhận là quyết định cho biết trường cần thực hiện các điều chỉnh hoặc cải tiến để tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Sau khi được kiểm định, đặc biệt là khi đã được công nhận trường phải nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định. Trường phải báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả cải tiến một cách định kỳ cho tổ chức kiểm định. Trường cũng phải sẵn sàng cho các cuộc kiểm tra tái kiểm định khi cần thiết.
 • Thời hạn các kiểm định là khoảng thời gian mà trường được giữ nguyên quyết định kiểm định của tổ chức kiểm định. Thời hạn các kiểm định có thể khác nhau tùy theo loại kiểm định và tổ chức kiểm định, nhưng thường từ 3-10 năm. Thời gian để được kiểm là khoảng thời gian mà trường phải trải qua các quy trình thủ tục để nhận quyết định kiểm định của tổ chức kiểm định. Thời gian để được kiểm định có thể khác nhau tùy theo loại kiểm định và tổ chức kiểm định, nhưng thường từ 1-3 năm. Thời gian để được kiểm định phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như tốc độ xử lý hồ sơ, lịch trình tự đánh giá và kiểm tra tại chỗ, số lượng và mức độ của các điều chỉnh hoặc cải tiến cần thực hiện.
 • Thời hạn làm mới các kiểm định là khoảng thời gian mà trường phải tiến hành tái kiểm định để duy trì quyết định kiểm định của tổ chức kiểm định. Thời hạn làm mới các kiểm định có thể khác nhau tùy theo loại kiểm định và tổ chức kiểm định, nhưng thường trùng với thời hạn các kiểm định.
 • Tái kiểm định là quá trình lặp lại các quy trình thủ tục của việc kiểm định ban đầu, nhưng có thể có một số sự khác biệt về nội dung và phạm vi. Tái kiểm định là cơ hội để trường đại học hoặc chương trình học Online chứng minh rằng họ vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định và đã cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Các tiêu chuẩn kiểm định

 • Tiêu chuẩn để đạt được các kiểm định, công nhận là các yêu cầu và điều kiện mà trường phải thỏa mãn để nhận được quyết định công nhận của tổ chức kiểm định. Tiêu chuẩn để đạt được các kiểm định, công nhận có thể khác nhau tùy theo loại kiểm định và tổ chức kiểm định, nhưng thường liên quan đến các khía cạnh sau:
 • Mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược: trường phải có mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược rõ ràng, phù hợp và phản ánh sứ mệnh giáo dục của mình. Mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phải được xác định, thông báo và triển khai một cách hiệu quả cho tất cả các bên liên quan.
 • Nguồn lực: trường phải có đủ nguồn lực về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, công nghệ và hỗ trợ sinh viên để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Nguồn lực phải được quản lý, phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm.
 • Quản lý: trường phải có cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, phù hợp và thích ứng với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của mình. Quản lý phải được thực hiện một cách dân chủ, cộng tác và tôn trọng các nguyên tắc về đạo đức, công bằng và đa dạng.
 • Giảng dạy và nghiên cứu: trường phải có chương trình giảng dạy và nghiên cứu chất lượng, cập nhật và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Giảng dạy và nghiên cứu phải được thiết kế, thực hiện và đánh giá một cách có hệ thống, có bằng chứng và có sự tham gia của các bên liên quan. Giảng dạy và nghiên cứu phải tạo điều kiện cho sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ theo các chuẩn đầu ra mong muốn.
 • Kết quả học tập: trường phải có kết quả học tập rõ ràng, đo lường được và phản ánh mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của mình. Kết quả học tập phải được xác định, thông báo và kiểm tra một cách công bằng, tin cậy và khách quan. Kết quả học tập phải được sử dụng để cải tiến chất lượng giáo dục và đảm bảo sự liên tục của việc kiểm định.
 • Để đạt được các kiểm định, công nhận không phải là một việc dễ dàng, mà đòi hỏi một trường đại học hoặc một chương trình học phải nỗ lực không ngừng để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc duy trì các kiểm định, công nhận còn khó hơn, mà yêu cầu một trường đại học hoặc một chương trình học phải thường xuyên tự đánh giá, tái kiểm định và thực hiện các điều chỉnh hoặc cải tiến theo các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định.