Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật TP.HCM

IDEAS & Liên hiệp CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TP.HCM

Giới thiệu

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TP.HCM

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của trí thức Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hiệp hội được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 21 tháng 02 năm 1986 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Liên hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ), có tạp chí riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trụ sở làm việc của Liên hiệp hội đặt tại: 224 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

IDEAS

Vai trò của Viện IDEAS

  • Mối quan hệ giữa Liên hiệp hội và Viện IDEAS được thể hiện qua các hoạt động sau:
  • Liên hiệp hội và Viện IDEAS cùng tham gia vào việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo MBA online quốc tế UBIS tại Việt Nam từ năm 2013.
  • Liên hiệp hội và Viện IDEAS cùng tổ chức các sự kiện khoa học và giáo dục như Ngày Hội Hóa học TP. Hồ Chí Minh, Tọa đàm: Giải pháp quy tụ, kết nối và phát huy tiềm năng trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Thành phố, v.v.
  • Liên hiệp hội và Viện IDEAS cùng tham gia vào việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực quan trọng như y tế, môi trường, năng lượng, thông tin liên lạc, v.v.
  • Qua đó, có thể thấy Liên hiệp hội và Viện IDEAS là hai tổ chức có vai trò quan trọng trong việc phát triển khoa học kỹ thuật và giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hai tổ chức đã có nhiều hoạt động hợp tác và hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực chung, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sự học khai phóng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Hy vọng rằng mối quan hệ giữa Liên hiệp hội khoa học và Viện IDEAS sẽ ngày càng được phát huy và mở rộng trong tương lai, đáp ứng nhu cầu và thách thức của thời đại mới.